Leveringsvoorwaarden Global Industry B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Leveringsvoorwaarden: het onderhavige document “Leveringsvoorwaarden Global Industry B.V.”.
 2. Global Industry: Global Industry B.V., de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd aan Het Sterrenbeeld 24, 5215ML te 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30245619.
 3. Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Global Industry een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Partijen: Global Industry en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Global Industry en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Global Industry zich jegens de wederpartij, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Global Industry aan de wederpartij te leveren zaken.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Global Industry en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Global Industry worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoopvoorwaarden of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze leveringsvoorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Behoudens voor zover in het kader van een eventuele distributie- of andersoortige samenwerkingsovereenkomst tussen partijen aangegaan, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Global Industry, waaronder offertes van Global Industry mede begrepen, vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Global Industry is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is een aanbod van Global Industry geldig voor ten hoogste 14 dagen na dagtekening daarvan.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Global Industry, dan wel in de overeenkomst als zodanig.
 3. Een aanbod van Global Industry kan uitsluitend onverkort en ongewijzigd door de wederpartij worden aanvaard; een samengestelde prijsopgave verplicht Global Industry dan ook nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een aanbod van Global Industry niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze leveringsvoorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Global Industry gehouden is deze leveringsvoorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij te hand te stellen.
 5. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Global Industry, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Global Industry anders aangeeft. Global Industry behoudt zich evenwel het recht voor de overeenkomst slechts aan te gaan onder voorbehoud van schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van de daartoe door Global Industry opgemaakte offerte of orderbevestiging, binnen de toepasselijke termijn van aanvaarding.
 6. Overeenkomsten aangegaan door handelsagenten en/of andere tussenpersonen van Global Industry, zijn voor Global Industry pas bindend nadat Global lndustry de betreffende overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
 8. Het in welke mate dan ook wijzigen of annuleren van de overeenkomst door de wederpartij, is slechts mogelijk met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Global Industry. In geval van een door Global Industry aanvaarde wijziging, kunnen de oorspronkelijk overeengekomen prijs, alsook de uitvoerings- en leveringstermijn worden beïnvloed. De wederpartij aanvaardt dat ten gevolge van het wijzigingen van de overeenkomst door de wederpartij, de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten en de termijn van uitvoering- en levering tevens kunnen wijzigen. In geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij Global Industry daarvan, gelet op alle omstandigheden van het geval, in het voordeel van de wederpartij wenst af te wijken.

ARTIKEL 4. | INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

De wederpartij ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Global Industry, alle gegevens (waaronder mede begrepen haar btw-identificatienummer en/of andere relevante fiscale gegevens) die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Global Industry voorgeschreven wijze, aan Global Industry verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens.

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

Afwijkingen tussen enerzijds het aanbod van Global Industry en anderzijds hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd, kunnen geen reden zijn voor reclames, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn dan wel voor de wederpartij geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het geleverde, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. De levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere leveringsconditie is overeengekomen, vindt levering van de producten plaats ‘ex works’, conform de meest recente versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat in dat geval over op de wederpartij op het moment dat Global Industry de producten ter beschikking stelt aan de wederpartij.
 2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kan Global Industry in geval van ‘ex works’ zelf voor het transport (doen) zorgdragen. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de wederpartij. In geval uitdrukkelijk en schriftelijk een andere leveringsconditie is overeengekomen, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de wederpartij conform hetgeen ter zake voortvloeit uit de toepasselijke Incoterm.
 3. Global Industry dan wel de feitelijke leverancier bepaalt de wijze van verpakking van de producten.
 4. Global Industry behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren. In een voorkomend geval kan ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs, worden de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist aangemerkt.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Global Industry de producten voor rekening van de wederpartij (doen) opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Voor zover deze kosten niet bepaalbaar zijn, worden deze kosten naar redelijkheid door of namens Global Industry vastgesteld. Niet-inontvangstname van de producten door de wederpartij, biedt Global Industry voorts het recht de overeenkomst te ontbinden conform het bepaalde in artikel 10.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Global Industry zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Global Industry mogelijk mede afhankelijk van de wederpartij of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Global Industry toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 9 van deze leveringsvoorwaarden, worden de verplichtingen van Global Industry opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Global Industry toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Global Industry niet eerder in dan nadat de wederpartij Global Industry schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Global Industry na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Global Industry voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Global Industry gerechtigd de uitvoering c.q. levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Global Industry als gevolg van een aan Global Industry toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de wederpartij recht op ontbinding van de overeenkomst, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Global Industry zal producten leveren die voldoen aan de normale handelskwaliteiten zoals deze gelden binnen de EU. Bij gebruik of doorverkoop van de producten buiten de EU dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en dat voldaan wordt aan de voorwaarden die daaraan in het betreffende land gesteld worden. Indien de producten in het kader van de overeenkomst buiten de EU wordt gebracht, vrijwaart de wederpartij Global Industry van alle aanspraken (van derden) wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek van de producten. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om zich tegen de risico’s van productaansprakelijkheid te verzekeren. Global Industry kan nimmer garanderen dat de producten geschikt zijn voor de door de wederpartij of een derde beoogde gebruiksdoeleinden, anders dan de gebruiksdoeleinden waarvan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs bekend was dat de producten voor die doeleinden was bestemd.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te (doen) onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient zij daarvan op het moment van leveren, althans uiterlijk 24 uur daarna, schriftelijk (per elektronische post) mededeling te doen aan Global Industry.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze reclameert, vloeit er voor Global Industry uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Global Industry bestaan.
 5. Geen grond voor reclames zijn gebreken van de producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Global Industry toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Global Industry, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen de producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Global Industry zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Global Industry is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan een tekortkoming of vertraging toerekenbaar aan derden van wiens diensten Global Industry ter uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Global Industry bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Global Industry is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Global Industry ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Global Industry in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Global Industry gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar aan Global Industry verschuldigde en/of nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Global Industry gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Global Industry op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Global Industry behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Global Industry ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Global Industry de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Global Industry vermelde prijzen zijn in euro, exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren die Global Industry bekend waren op het moment dat Global Industry deze prijzen aan de wederpartij heeft aangeboden. Indien zich prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke Global Industry redelijkerwijs niet kan voorzien en waarop Global Industry redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Global Industry gerechtigd deze prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen.
 3. Global Industry is gerechtigd te vorderen dat de door de wederpartij aan Global Industry verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Global Industry is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Global Industry is nagekomen.
 4. Betaling dient te geschieden in euro, op de door Global Industry aangewezen wijze, binnen de door Global Industry aangezegde of op de factuur vermelde termijn.
 5. Betaling dient te geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,-.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Global Industry, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is Global Industry na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Global Industry kan worden toegerekend.
 3. Global Industry is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht Global Industry, ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Global Industry te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Global Industry daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Global Industry ter zake vervalt.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Global lndustry ontstaat slechts indien de wederpartij Global lndustry onverwijld na ontdekking van de tekortkoming, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken van de tekortkoming door de wederpartij, schriftelijk en gemotiveerd in gebreke stelt, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is vermeld, en Global lndustry ook na verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Global lndustry in staat is adequaat te reageren.
 6. De aansprakelijkheid van Global Industry is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Global Industry betrekking heeft. Indien de schade waarvoor Global Industry, ondanks het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, excessief is, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Global Industry daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Global Industry dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Global Industry één jaar.
 8. De wederpartij vrijwaart Global Industry van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Global Industry toerekenbaar is. Indien Global Industry uit dien hoofde of uit hoofde van het bepaalde in artikel 8.1 door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Global Industry zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Global Industry, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Global Industry en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van Global Industry, zoals vermeld in deze leveringsvoorwaarden, gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Global Industry. Evenwel is Global Industry nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, agenten of niet-leidinggevende ondergeschikten van Global Industry.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Global Industry totdat de wederpartij ter zake de betreffende overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Global Industry is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Global Industry te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Global Industry hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Global Industry of door Global Industry aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Global Industry op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Global Industry de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Global Industry staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de producten door of namens Global Industry aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Global Industry en haar licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en merktekens. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. de wederverkoopactiviteiten van de wederpartij voortvloeit.
 2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Global Industry c.q. haar licentiegevers het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen. De wederpartij vrijwaart Global Industry in een voorkomend geval van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder haar licentiegevers in het bijzonder begrepen. Het bepaalde in artikel 12.8 vindt overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Global Industry wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien een eventueel geschil tussen partijen vatbaar is voor beslechting middels arbitrage, zullen partijen het geschil op verzoek van Global Industry door middel van arbitrage beslechten.
 5. Indien deze leveringsvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige leveringsvoorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.